αποφασιστ

Uncategorized

Οι “γενικές τιμές εργοστασίου” υποδηλώνουν ότι το σύνολο των δαπανών παραγωγής ή παραγωγής αποθεμάτων, εκτός από την άμεση εργασία και τις άμεσες τιμές των υλικών. Η μέθοδος “first-i-first-out” υποδηλώνει ότι η ευρέως αποδεκτή

λογιστικό πρότυπο κάτω από το οποίο η αποτίμηση του εξοπλισμού βασίζεται στην πεποίθηση ότι το απόθεμα πωλείται με τη σειρά της απόκτησης του. “Μέθοδος βασικού κόστους” υποδηλώνει ότι η ευρέως αποδεκτή

λογιστικό πρότυπο κάτω από το ότι η τιμή του εξοπλισμού είναι ότι το σύνολο του άμεσου κόστους υλικών, των άμεσων τιμών εργασίας και των μεταβλητών γενικών εξόδων των εργοστασίων. Το “stock-in-trade” υποδηλώνει ότι κάτι δημιουργήθηκε, κατασκευασμένο από εργοστάσιο,

δεν αγοράζει ή δεν είναι άλλως διαδεδομένη για την κατασκευή, την πώληση ή την ανταλλαγή και οποιοδήποτε υλικό ή παροχή που προορίζεται να καταναλωθεί στο πλαίσιο της μεθόδου παραγωγής ή παραγωγής, δεν περιλαμβάνει ωστόσο μετοχές ή μετοχές. και

“Μεταβλητές γενικές τιμές των εργοστασίων” υποδηλώνουν ότι αυτά τα γενικά έξοδα των εργοστασίων ποικίλλουν άμεσα με τις μεταβολές του όγκου του εργοστασιακού ή του κατασκευασμένου εξοπλισμού.

(1) ένα άτομο που καταγράφει το οικονομικό κέρδος που μπορεί να επιβληθεί στον φόρο κάτω από την κορυφή “Εισόδημα από τις επιχειρήσεις” σε συνδεδεμένη λογιστική θα πρέπει να υπολογίζει το οικονομικό κέρδος που προκύπτει για ένα φορολογικό έτος κάτω

μια παρατεταμένη σύμβαση για την παραδοχή της μεθοδολογίας του ποσοστού ολοκλήρωσης.

(2) το ποσοστό ολοκλήρωσης μιας μακράς διαρκείας για ένα φορολογικό έτος καθορίζεται με έλεγχο όλων των τιμών που κατανέμονται στη σύμβαση και πραγματοποιούνται πριν από την κορυφή

του έτους με τις υπολογιζόμενες συνολικές τιμές των συμβάσεων που καθορίστηκαν κατά την έναρξη της σύμβασης.

οι οποίες λειτουργούν κάτω από το συμβόλαιο που ξεκίνησε, εκτός από μια υπολογιζόμενη σύμβαση που πρέπει να ολοκληρωθεί ανά διαστήματα έξι μήνες από την ημερομηνία της εργασίας αυτής κάτω από την έναρξη της σύμβασης, και “το ποσοστό

(1) Με την επιφύλαξη του ισχύοντος Νόμου, κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση κεφαλαίου συν ενός φυσικού προσώπου κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, εκτός από κέρδος που απαλλάσσεται από

φόρο κάτω από αυτό το διάταγμα, είναι υποχρεωτικό να φορολογεί εκεί το έτος κάτω από τα κορυφαία «κεφαλαιακά κέρδη».

(2) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (3) και (4), το κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση κεφαλαίου συν ενός φυσικού προσώπου υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

– Β οπουδήποτε – Α είναι αυτή η σκέψη που έλαβε ο άνθρωπος για τη διάθεση του συν, και Β είναι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου.

(3) οσάκις ένα κεφάλαιο συν ελέγχεται από ένα άτομο για ένα ολόκληρο έτος, ο αριθμός οποιουδήποτε κέρδους που προκύπτει από τη διάθεση του συνυπολογισμού υπολογίζεται

σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, δηλαδή: -A x ¾ όπου το Α είναι ότι η ποσότητα του κέρδους που καθορίζεται κάτω από την υποενότητα (2)

(4) Για τις ανάγκες του αποφασιστικού μέρους Β του τύπου του εδαφίου (2), δεν περιλαμβάνεται καμία ποσότητα εντός της τιμής του κεφαλαίου συν για κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται

α) το οποίο αφαιρείται ή μπορεί επίσης να αφαιρεθεί από άλλη διάταξη του παρόντος κεφαλαίου · ή

(5) κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, το «κεφαλαιουχικό περιουσιακό στοιχείο» υποδηλώνει ότι η ιδιοκτησία οποιουδήποτε είδους ελέγχου από ένα άτομο, είτε είναι συνδεδεμένο είτε όχι με μια επιχείρηση, ωστόσο δεν περιλαμβάνει –

58 (α) κάθε μετοχικό εμπόριο (που δεν είναι μετοχές και μετοχές), αναλώσιμα καταστήματα ή έλεγχος πρώτων υλών για το σκοπό της επιχείρησης ·]

(β) οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο σε σχέση με το οποίο το πρόσωπο δικαιούται έκπτωσης απόσβεσης κάτω από το τμήμα είκοσι δύο ή την αφαίρεση από την απόσβεση κάτω από το τμήμα 24,

δ) κάθε κινητό περιουσιακό στοιχείο (συμπεριλαμβανομένων των ειδών ένδυσης, κοσμημάτων ή επίπλων) ελέγχεται για ιδιωτική χρήση από το πρόσωπο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας του παθιασμένου για το πρόσωπο 60 [.]

38. Μείωση των ζημιών κατά τον υπολογισμό του αριθμού των υποτιθέμενων κάτω από τα κορυφαία κεφαλαιακά κέρδη .-

(1) Με την επιφύλαξη του ισχύοντος διατάγματος, κατά τον υπολογισμό του αριθμού ενός φυσικού προσώπου που μπορεί να φορολογείται κάτω από το ανώτατο «Κεφαλαιουχικό Κέρδος» για ένα φορολογικό έτος, επιτρέπεται η έκπτωση

για οποιαδήποτε απώλεια από τη διάθεση κεφαλαίου συν του ατόμου εντός του έτους.

(2) Στο τμήμα αυτό δεν αφαιρείται καμία ζημία για τη διάθεση κεφαλαίου συν οσάκις κέρδος από τη διάθεση αυτού του συνυπολογισμού δεν θα μπορούσε να υποβληθεί σε φόρο.

(3) Η ζημία που προκύπτει από τη διάθεση ενός κεφαλαίου συν ενός φυσικού προσώπου υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, δηλαδή: -Α-Β οπουδήποτε -Α είναι αυτός

η τιμή του συν, και Β είναι ότι η σκέψη που έλαβε από το πρόσωπο για τη διάθεση του περιουσιακού στοιχείου.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (4) του εδαφίου τριάντα επτά εφαρμόζονται στο αποφασιστικό μέρος Α του τύπου του υποτμήματος (3).

(5) Δεν αναγνωρίζεται καμία απώλεια κάτω από το παρόν διάταγμα για τη διάθεση των επόμενων περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή: –

α) ζωγραφική, γλυπτική, ζωγραφική ή εναλλακτικό έργο τέχνης ·

(1) οικονομικό όφελος κάθε είδους που έλαβε από ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, 62 [εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο άλλο κεφάλαιο], εκτός από το οικονομικό κέρδος που απαλλάσσεται από τον φόρο κάτω

του παρόντος διατάγματος, υπόκεινται σε φορολογία εντός του έτους κάτω από την κορυφή “Εισόδημα από εναλλακτικές πηγές”, καθώς και τις επόμενες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *