αριθμό

Uncategorized

(2) ακόμη η άλλη διάταξη κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, οσάκις η μονάδα έκτασης των συνδεδεμένων περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζεται από έναν εκδότη, ως αποτέλεσμα της τιτλοποίησης, σε ένα όχημα ειδικού σκοπού, είναι

αντιμετωπίζονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης ανεξάρτητα από τη στρατηγική λογιστικής που υιοθετείται από τον εκδότη.

modaraba που εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Εσόδων για τις ανάγκες της ρήτρας (β) του εδαφίου (1).

(1) σε κάποιον θα επιτραπεί η παρακράτηση φόρου οφειλής σε υπερβολικά φορολογικό έτος εάν η επόμενη ευνοϊκή περιοχή ευτυχίας, δηλαδή: –

(i) που προηγουμένως περιλαμβανόταν στο οικονομικό όφελος του ατόμου από την επιχείρηση που έτυχε φορολόγησης · ή

(ii) όσον αφορά τα μετρητά Lententide από έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ετυμοποίηση του οικονομικού κέρδους από την ένοχη επιχείρηση προς τη φορολογία.

(β) το χρέος ή μέρος της οφειλής διαγράφεται στους λογαριασμούς του προσώπου μέσα στο φορολογικό έτος · και

(γ) υπάρχει μια μονάδα περιοχή προσιτή λόγο για βασική γνωστική διαδικασία ότι το χρέος είναι ανεπανόρθωτη.

(2) ο αριθμός της έκπτωσης που επιτρέπεται σε κάποιον που βρίσκεται κάτω από αυτό το τμήμα για ένα φορολογικό έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των χρεών που έχουν διαγραφεί στους λογαριασμούς του

(3) οπουδήποτε έχει επιτραπεί σε κάποιον να εκπέσει σε υπερβολικά φορολογικό έτος μια απαίτηση για απαίτηση και σε υπερβολικά επακόλουθο φορολογικό έτος το πρόσωπο λαμβάνει χρηματικά ή

οποιουδήποτε ποσού για την εν λόγω οφειλή, εφαρμόζονται οι μεταγενέστεροι κανόνες, και συγκεκριμένα: –

(α) οσάκις η ποσότητα που λήφθηκε υπερβαίνει τη διάκριση μεταξύ του συνόλου των εν λόγω χρεών και κατά συνέπεια του ποσού που είχε προηγουμένως επιτραπεί ως έκπτωση κάτω από το τμήμα αυτό, το πλεόνασμα

θα περικλείεται στο οικονομικό όφελος του ατόμου κάτω από την κορυφή “Έσοδα από τις επιχειρήσεις” για το φορολογικό έτος εντός του οποίου ελήφθη απολύτως. ή

β) οσάκις η ποσότητα που λαμβάνεται είναι μικρότερη από τη διάκριση μεταξύ του συνόλου των εν λόγω χρεών και συνεπώς του ποσού που επιτρέπεται ως έκπτωση κάτω από αυτό

, το έλλειμμα θα επιτρέπεται ως αχρεωστήτως παρακράτηση χρέους για τον υπολογισμό του οικονομικού κέρδους του ατόμου κάτω από το ανώτατο “Εισόδημα από τις επιχειρήσεις” για το φορολογικό έτος εντός του οποίου

30. Κέρδη από μη εξυπηρετούμενα χρέη μιας επιχείρησης | Τράπεζα | Τραπεζικός τομέας | Χρηματοπιστωτικός οργανισμός | Χρηματοοικονομικός οργανισμός | Χρηματοπιστωτικός οργανισμός} ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός ανάπτυξης.

(1) Σε κάθε εγκατάσταση ή σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης για τυχόν κέρδη που προκύπτουν από χρέος της τράπεζας ή του ιδρύματος,

το κέρδος οφείλεται σε δήλωση λογαριασμού σύμφωνα με τους συνετούς κανόνες για τις Τράπεζες ή τους Μη τραπεζικούς νομισματικούς οργανισμούς, διότι η περίπτωση θα μπορούσε επίσης να εκδοθεί από την τράπεζα

(2) Οποιοδήποτε κέρδος που αφαιρείται από την υποδιαίρεση (1) που ανακτάται αργότερα από την εγκατάσταση τραπεζικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ανάπτυξης,

εταιρικό ή θεσμικό όργανο ένοχο κάτω από την κορυφή “εισόδημα από τις επιχειρήσεις” για το φορολογικό έτος εντός του οποίου ανακτάται.

(1) Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται σε μια εταιρεία να αφαιρεί για ένα φορολογικό έτος οποιαδήποτε ποσότητα που μεταβιβάζεται από την εταιρία μέσα στο έτος σε δημοκρατικό

(XLVII του 1984) σύμφωνα με τη συγγενική συμφωνία για το δημοκρατικό εξαγοράσιμο κεφάλαιο που συνήφθη μεταξύ της εταιρικής και

μια τράπεζα όπως περιγράφεται στο διάταγμα περί τραπεζικών δικαστηρίων του 1984.

(2) Η έκπτωση που επιτρέπεται κάτω από το τμήμα (1) για ένα φορολογικό έτος περιορίζεται στο 5% της αξίας του δημοκρατικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(3) Δεν επιτρέπεται καμία έκπτωση κάτω από το τμήμα (1) εάν ο αριθμός των απαλλασσομένων από φόρους συσσώρευσης εντός του δημοκρατικού αποθέματος υπερβαίνει το 10% του αριθμού των

(4) όπου οποιαδήποτε ποσότητα που έχει συσσωρευτεί μέσα στο δημοκρατικό αποθεματικό μιας εταιρείας έχει επιτραπεί ως αφαίρεση κάτω από αυτό το τμήμα εφαρμόζεται από την εταιρία για οποιοδήποτε σκοπό εκτός

από την καταβολή του μεριδίου του κέρδους επί του δημοκρατικού εξαγοράσιμου κεφαλαίου ή για οποιοδήποτε σκοπό που δεν επιτρέπεται για έκπτωση ή απαλλαγή δυνάμει του παρόντος διατάγματος, ο αριθμός που εφαρμόζεται

που περικλείεται στο οικονομικό όφελος από τις δραστηριότητες της εταιρείας εντός του φορολογικού έτους εντός του οποίου εφαρμόζεται.

(1) Το οικονομικό κέρδος ενός ατόμου που ευθύνεται να φορολογηθεί κάτω από την κορυφή “Έσοδα από την επιχείρηση” υπολογίζεται σύμφωνα με τη στρατηγική λογιστικής που χρησιμοποιείται συχνά από το πρόσωπο.

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), μια εταιρεία καταλογίζει οικονομικό κέρδος ένοχο φόρου κάτω από το ανώτατο “Εισόδημα από τις επιχειρήσεις” σε συσχετισμένη μέθοδο λογιστικής, ενώ διαφορετικά πρόσωπα

υπόψη το οικονομικό κέρδος από ένα χρήμα ή μια μέθοδο λογιστικής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *