μπορούσ

Uncategorized

(3) Το Κεντρικό Συμβούλιο Εσόδων θα μπορούσε να προκαλέσει ότι οποιαδήποτε κατηγορία προσώπων θα λογοδοτήσει για οικονομικό κέρδος ένοχο φορολόγησης κάτω από το κορυφαίο “Εισόδημα από Επιχειρήσεις” με χρήματα

(4) κάποιος θα μπορούσε να υποβάλει γραπτή αίτηση τροποποίησης της λογιστικής τεχνικής του ατόμου και, ως εκ τούτου, ο Επίτροπος θα μπορούσε, με έγγραφη ειδοποίηση, να εγκρίνει μια τέτοια αίτηση Α.Σ.

ότι είναι ευτυχής που η τροποποίηση είναι κρίσιμη για να αντικατοπτρίζει προφανώς το οικονομικό κέρδος του ατόμου για να φορολογήσει κάτω από το κορυφαίο “Εισόδημα από Επιχειρήσεις”.

(5) Αν η τεχνική της λογιστικής ενός ατόμου έχει τροποποιηθεί, το πρόσωπο πρέπει να οικοδομήσει αλλαγές σε πράγματα οικονομικού κέρδους, έκπτωσης ή πίστωσης, ή σε άλλα πράγματα που πάσχουν από

τροποποίηση ώστε να μην παραλείπεται κανένα στοιχείο και να μην λαμβάνεται υπόψη μία θέση μιά φορά.

33. Λογιστική σε ταμειακή βάση.- κάποιος που λογοδοτεί για οικονομικό κέρδος ένοχο φόρου κάτω από την κορυφή “Εισόδημα από επιχείρηση” σε λογιστική θα αποκομίσει οικονομικό όφελος μόλις ληφθεί και θα υποστεί

(1) κάποιος που λογοδοτεί για οικονομικό κέρδος ένοχο φορολόγησης κάτω από την κορυφή “εισόδημα από την επιχείρηση” σε ένα λογιστικό σύστημα θα αποκομίσει οικονομικό όφελος μόλις ευχαριστεί το πρόσωπο και

θα πραγματοποιηθεί δαπάνη μόλις συλλεχθεί από το άτομο.

(2) Με την επιφύλαξη του ισχύοντος διατάγματος, μία ποσότητα θα προκύψει από κάποιον όταν το πρόσωπο δικαιούται να το παραλάβει, αν και η προθεσμία για την απαλλαγή της απαίτησης αναβάλλεται

(3) Με την επιφύλαξη του ισχύοντος διατάγματος, μία ποσότητα μπορεί να εισπραχθεί από κάποιον όταν προκύψουν όλα τα γεγονότα που επιβεβαιώνουν την ευθύνη και ως εκ τούτου η ποσότητα της υποχρέωσης μπορεί

να καθοριστεί με φτηνή ακρίβεια, ωστόσο όχι πριν από την οικονομική απόδοση.

(4) Για τις ανάγκες του εδαφίου (3), προκύπτουν οικονομικές επιδόσεις –

α) στην περίπτωση απόκτησης υπηρεσιών ή περιουσιακών στοιχείων, κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών ή των περιουσιακών στοιχείων τετραγωνικό μέτρο ·

(β) στην περίπτωση της χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, κατά το χρόνο που χρησιμοποιήθηκαν τα τετραγωνικά μέτρα του ενεργητικού. και

(γ) στην άλλη περίπτωση, κατά τη στιγμή της πληρωμής σχηματίζεται πλήρης ικανοποίηση της υποχρέωσης.

(5) οπουδήποτε επιτρέπεται σε κάποιον να εκπέσει για οποιαδήποτε δαπάνη που προκύπτει από την ετυμολογία του οικονομικού κέρδους που είναι ένοχος φορολογίας κάτω από την κορυφή “εισόδημα από επιχείρηση” και συνεπώς το άτομο έχει

δεν έχει καταβληθεί η ευθύνη ή γειτονιά της υποχρέωσης σε σχέση με αυτή την παρακράτηση ανά διαστήματα 3 έτη από την αρχή του φορολογικού έτους κατά το οποίο η έκπτωση

, η μη καταβληθείσα ποσότητα της υποχρέωσης είναι ένοχος φορολογίας κάτω από το ανώτατο “Εισόδημα από την επιχείρηση” εντός του 1ου φορολογικού έτους που ακολουθεί την κορυφή των 3

(6) οσάκις μια μη καταβληθείσα υποχρέωση είναι ένοχη για φορολόγηση ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του εδαφίου (5) και συνεπώς το πρόσωπο πληρώνει κατόπιν την ευθύνη ή γειτονιά του

την ευθύνη, επιτρέπεται στο πρόσωπο να αφαιρεθεί ο αριθμός που καταβλήθηκε εντός του φορολογικού έτους κατά το οποίο διαμορφώθηκε η πληρωμή.

(1) Για τις ανάγκες της κρίσης του οικονομικού κέρδους ενός ατόμου να φορολογείται κάτω από την κορυφή “Έσοδα από την επιχείρηση” για ένα φορολογικό έτος, η αξία του εξοπλισμού που διατίθεται από

το πρόσωπο εντός του έτους υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

(A B) – C όπου -Α είναι ότι η τιμή διαφοράς του εξοπλισμού του ατόμου για το έτος? B είναι η τιμή του stock-i n-trade μη κληρονομικό από το άτομο εντός του

έτος; και C είναι η τιμή κλεισίματος του stock-i n-trade για το έτος.

(2) Η τιμή κενών του εξοπλισμού κάποιου για ένα φορολογικό έτος είναι –

α) την τιμή κλεισίματος του εξοπλισμού του ατόμου στην κορυφή του προηγούμενου έτους · ή

(β) οπουδήποτε και αν το άτομο άρχισε να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός του έτους, η τίμητη τιμή της αγοράς για κάθε μετοχικό αγαθό που δεν είναι κληρονομικό από το πρόσωπο πριν από την έναρξη της επιχείρησης.

(3) Η ειλικρινής τιμή αγοράς του εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) καθορίζεται κατά τη στιγμή που το χρηματιστήριο μετοχών διεξάγεται εντός της επιχείρησης.

(4) Η τιμή κλεισίματος του εξοπλισμού ενός ατόμου για ένα φορολογικό έτος είναι η κατώτερη τιμή ή 57 [καθαρή ρευστοποιήσιμη] τιμή του εμπορικού αποθέματος του ατόμου που θα έπρεπε

(5) κάποιος που λογοδοτεί για οικονομικό κέρδος ένοχο να φορολογήσει κάτω από την κορυφή “εισόδημα από επιχείρηση” σε μια λογιστική θα μπορούσε να κρυπτογραφήσει την τιμή του προσώπου του εξοπλισμού στην τεχνική βασικού κόστους ή

τεχνική κόστους απορρόφησης, και κάποιος που αντιπροσωπεύει αυτό το οικονομικό όφελος σε ένα λογιστικό σύστημα πρέπει να κρυπτογραφεί την τιμή του εξοπλισμού του ατόμου στην τεχνική του κόστους απορρόφησης.

(6) Όπου συγκεκριμένα αντικείμενα εξοπλισμού δεν είναι αναγνωρίσιμα, κάποιος θα μπορούσε να λογοδοτήσει για το εν λόγω απόθεμα με την τεχνική του πρώτου σε πρώτο βαθμό ή με την τεχνική του μέσου κόστους, ωστόσο, όταν επιλεγεί, μια τεχνική αποτίμησης αποθεμάτων

τροποποιείται επίσης μόνο με γραπτή άδεια του Επιτρόπου και σύμφωνα με τυχόν προϋποθέσεις που μπορεί να επιβάλει ο Επίτροπος.

Και τις γενικές τιμές του μύλου. Η «μέθοδος μέσου κόστους» υποδεικνύει ότι το αποδεκτό λογιστικό πρότυπο κάτω από το ότι η αποτίμηση του εξοπλισμού βασίζεται σε μια σταθμισμένη χρηματική αξία των μονάδων που βρίσκονται στο χέρι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *