οποια

Uncategorized

(ζ) οποιαδήποτε δαπάνη (όχι έκτακτη έξι τοις εκατό του μισθώματος που μπορεί να επιβληθεί για τον φόρο επί του ακινήτου για το έτος που υπολογίζεται πριν από οποιαδήποτε παρακράτηση που επιτρέπεται κάτω από αυτό το τμήμα) που καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε από το πρόσωπο εντός του έτους για το σκοπό του συνυπολογισμού του ενοικίου οφειλόμενη για το ακίνητο.

η) κάθε δαπάνη που καταβάλλεται ή εισπράττεται από το πρόσωπο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους για νομικές υπηρεσίες που δεν είναι υπεύθυνες για την υπεράσπιση του τίτλου του προσώπου στο ακίνητο ή οποιουδήποτε δικαιώματος που συνδέεται με το ακίνητο κατά τη διάρκεια ενός δικαστηρίου · και

(i) Όπου υπάρχει τετραγωνικό μέτρο οικονομικά προσιτό για βασικές γνωστικές διαδικασίες ότι χάνεται οποιοδήποτε μη καταβληθέν ενοίκιο για το ακίνητο, το επίδομα ΑΝ μπορεί να καταβάλει το μη καταβληθέν ενοίκιο οπουδήποτε –

(i) η κατοικία ήταν έγκυρη, ο αθετήρος μισθωτής έχει απομακρύνει το ακίνητο ή έχουν ληφθεί μέτρα για να αναγκάσει τον μισθωτή να εγκαταλείψει το ακίνητο και ως εκ τούτου ο αθετήρος μισθωτής δεν είναι στην κατοχή της άλλης περιουσίας του προσώπου,

(ii) το πρόσωπο έχει λάβει όλα τα προσιτά μέτρα για να κινήσει τη διαδικασία είσπραξης του μη καταβληθέντος μισθώματος ή έχει προσιτούς λόγους να πιστεύει ότι οι δικαστικές διαδικασίες θα ήταν άχρηστες · και

(iii) το μη καταβληθέν μίσθωμα περιλαμβανόταν στο οικονομικό όφελος του υποκείμενου σε φόρο υποκείμενου στο φόρο “Εισόδημα από ακίνητα” για το φορολογικό έτος κατά το οποίο το οφειλόμενο μίσθωμα καταβλήθηκε και τέθηκε επί του τέλους για το οικονομικό κέρδος.

(2) οσάκις οποιοδήποτε μη καταβληθέν ενοίκιο που επιτρέπεται ως έκπτωση δυνάμει της ρήτρας (i) του εδαφίου (1) εισπράττεται εν όλω ή εν μέρει, ο εισπραχθέντος αριθμός είναι υποκείμενος στο φόρο εντός του φορολογικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκε.

(3) οπουδήποτε έχει επιτραπεί σε κάποιον να αφαιρεθεί οποιαδήποτε δαπάνη που προκύπτει από την καταβολή του μισθώματος που μπορεί να επιβληθεί στον φόρο κάτω από το αποκορύφωμα “Έσοδα από ακίνητα” και ως εκ τούτου το πρόσωπο δεν έχει καταβάλει την ευθύνη ή μέρος της υποχρέωσης σε σχέση με αυτή η έκπτωση σχετίζεται μεταξύ 3 έτη από την αρχή του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου επιτρέπεται η έκπτωση, η μη καταβληθείσα ποσότητα της υποχρέωσης επιβάλλεται στον φόρο κάτω από το ανώτατο όριο του εισοδήματος από το ακίνητο εντός του 1ου φορολογικού έτους που ακολουθεί την αρχή των 3 ετών.

(4) οσάκις μια μη καταβληθείσα ευθύνη είναι υποκείμενη σε φόρο ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του εδαφίου (3) και συνεπώς το πρόσωπο μεταγενέστερα καταβάλλει την ευθύνη ή τμήμα της υποχρέωσης, επιτρέπεται στο πρόσωπο να αφαιρεθεί ο αριθμός που καταβλήθηκε εντός του φορολογικού έτους κατά το οποίο δημιουργείται η πληρωμή.

(5) Κάθε δαπάνη που επιτρέπεται σε κάποιον που βρίσκεται κάτω από το τμήμα αυτό ως παρακράτηση δεν επιτρέπεται ως έκπτωση στον υπολογισμό του οικονομικού κέρδους του υποκείμενου στον φόρο προσώπου κάτω από τον άλλο επικεφαλής του οικονομικού κέρδους.

(6) Οι διατάξεις του εικοστού εδαφίου ισχύουν για τον προσδιοριστή των εκπτώσεων που επιτρέπονται σε κάποιον που βρίσκεται κάτω από αυτό το τμήμα με τον ίδιο τρόπο όπως και στον καθοριστικό παράγοντα τις παρακρατήσεις που επιτρέπονται κατά τον υπολογισμό του οικονομικού κέρδους κάποιου που υπόκειται σε φόρο κάτω από το αποκορύφωμα ” “.

ΜΕΡΟΣ IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ οικονομικού κέρδους: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τμήμα Ι

Έσοδα από επιχειρήσεις

18. οικονομικό κέρδος από τις επιχειρήσεις.

(1) τα επακόλουθα εισοδήματα κάποιου για ένα φορολογικό έτος, πέραν του οικονομικού κέρδους που απαλλάσσεται από τον φόρο δυνάμει του παρόντος διατάγματος, υπόκεινται σε φόρο κάτω από το αποκορύφωμα “Έσοδα από την επιχείρηση”

α) τα κέρδη και τα κέρδη οποιασδήποτε δραστηριότητας που ασκείται από κάποιον ανά πάσα στιγμή εντός του έτους ·

β) οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από οποιαδήποτε εμπορική, εξειδικευμένη ή παρόμοια ένωση από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του ·

(γ) οποιοδήποτε οικονομικό κέρδος από το μίσθωμα ή τη μίσθωση ενσώματων κινητών αγαθών ·

(δ) η αληθινή τιμή της αγοράς οποιουδήποτε κέρδους ή προνομίου, ανεξάρτητα από το αν μετατρέπεται ή όχι σε μετρητά ή όχι, που αποκτάται από κάποιον στο πλαίσιο ή λόγω προηγούμενης, υφιστάμενης ή μελλοντικής επιχειρηματικής σχέσης · και

ε) τα τέλη διαχείρισης που εισπράττει μια εταιρεία διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης της modaraba 47 [εταιρεία διαχείρισης]).

(2) Οποιοδήποτε κέρδος από χρέος που προέρχεται από κάποιον που δραστηριοποιείται στον κλάδο για να αντλήσει τέτοιο οικονομικό όφελος, μπορεί να επιβληθεί στον φόρο κάτω από το αποκορύφωμα “Εισόδημα από την επιχείρηση” και όχι κάτω από το ανώτατο όριο “Εισόδημα από εναλλακτικές πηγές”.

19. Επιχειρήσεις κερδοσκοπίας.-

(1) όπου ο καθένας ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα –

α) η επιχείρηση αυτή αντιμετωπίζεται ως διακεκριμένη και ανεξάρτητη από τις άλλες δραστηριότητες που ασκεί [το πρόσωπο αυτό] 48.

β) το ήμισυ αυτό ισχύει αποκλειστικά για την κερδοσκοπία και επομένως για την εναλλακτική δραστηριότητα του προσώπου ·

γ) το τμήμα εξήντα επτά εφαρμόζεται ως εάν τα κέρδη και κέρδη που προκύπτουν από μια κερδοσκοπική δραστηριότητα αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο εισοδήματος ·

(δ) τυχόν κέρδη και κέρδη που προκύπτουν από την κερδοσκοπική δραστηριότητα για ένα φορολογικό έτος που υπολογίζεται σύμφωνα με το εν λόγω ήμισυ, επισυνάπτονται στο οικονομικό όφελος του ατόμου που μπορεί να φορολογηθεί κάτω από το ανώτατο όριο “εισόδημα από την επιχείρηση” για το συγκεκριμένο έτος. και
(ε) κάθε απώλεια του ατόμου που προκύπτει από την κερδοσκοπική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε για ένα υπολογισμένο οικονομικό έτος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *