αριθμό

(2) ακόμη η άλλη διάταξη κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, οσάκις η μονάδα έκτασης των συνδεδεμένων περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζεται από έναν εκδότη, ως αποτέλεσμα της τιτλοποίησης, σε ένα όχημα ειδικού σκοπού, είναι αντιμετωπίζονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης ανεξάρτητα από τη στρατηγική λογιστικής που υιοθετείται από τον εκδότη. modaraba που εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο […]

Continue Reading

απασχολ

(γ) απασχολείται εν όλω ή εν μέρει από τον άνθρωπο για την ετυμοποίηση του οικονομικού κέρδους από επιχειρήσεις που υπόκεινται σε φόρο, αλλά δεν μπορεί να περιλάβει οποιαδήποτε ενσώματη κινητή ιδιοκτησία, σταθερή ιδιοκτησία ή διαρθρωτική βελτίωση σε σταθερή περιουσία αναφορικά με το γεγονός ότι έχει επιτραπεί η έκπτωση κάτω από άλλο τμήμα αυτού του Νόμου […]

Continue Reading

παρ

22. Αποσβέσεις.- (1) Με την επιφύλαξη του παρόντος τμήματος, επιτρέπεται σε κάποιον να αφαιρεθεί η απαξίωση των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων του ατόμου που απασχολούνται στην επιχείρηση του ατόμου εντός του φορολογικού έτους. (2) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (3) και (4), η μείωση της απόσβεσης για ένα φορολογικό έτος υπολογίζεται εφαρμόζοντας την ταχύτητα που ορίζεται […]

Continue Reading

αναφέ

18. οικονομικό κέρδος από τις επιχειρήσεις. (1) τα επακόλουθα εισοδήματα ενός φυσικού προσώπου για ένα φορολογικό έτος, πέραν του οικονομικού κέρδους που απαλλάσσεται από τον φόρο δυνάμει του παρόντος διατάγματος, υπόκεινται σε φόρο κάτω από το ανώτατο “εισόδημα από την επιχείρηση” β) οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από οποιαδήποτε εμπορική, εξειδικευμένη ή παρόμοια ένωση από την πώληση […]

Continue Reading

οποια

(ζ) οποιαδήποτε δαπάνη (όχι έκτακτη έξι τοις εκατό του μισθώματος που μπορεί να επιβληθεί για τον φόρο επί του ακινήτου για το έτος που υπολογίζεται πριν από οποιαδήποτε παρακράτηση που επιτρέπεται κάτω από αυτό το τμήμα) που καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε από το πρόσωπο εντός του έτους για το σκοπό του συνυπολογισμού του ενοικίου οφειλόμενη για […]

Continue Reading